Beschikbare presentaties Waterinfodag 2019

Bas Boterman & Albert Klaassen

Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten: hoe informatiesystemen zorgen voor een effectief werkende waterketen

Kenschets:
 • Effectiever waterbeheer
 • Samenwerking overheden
 • Ervaringen delen
 • Hydronet
Waterschappen en gemeenten werken in het waterbeheer steeds vaker intensief samen. Deze samenwerking komt voort uit de visie dat waterbeheer effectiever kan worden uitgevoerd als kennis
Werner Stuurman & Guido van der Kolk

Generiek inspecteren van waterschaps-assets

Kenschets
 • Inspectie van Assets
 • Standaardiseren
 • Apps koppelen aan onderhoudsbeheersysteem
Bij het uitvoeren van inspecties is het altijd een uitdaging om dit: • zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten; • dit op een eenduidige
Martijn Tilma

Droogte laat data stromen

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Droogtebestrijding
 • Informatiehuishouding
De zomer van 2018 was droog. In het voorjaar van 2018 is bij Aa en Maas ook een Datalab gestart als onderdeel van een digitale transformatie. De informatiebehoefte uit
Joost Icke

Mens, Machine & Waterbeheer in 2029

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Waterkeringen
 • Toepassen nieuwe technologieën
Hét verhaal van deze tijd is de stortvloed aan digitale en technologische ontwikkelingen, die elkaar ook nog eens versterken. De mensen die met water werken krijgen daar
Petra Thijs

Hoe koppel ik burgers aan om af te koppelen?

Kenschets
 • Klimaatverandering
 • Ruimtelijke Inrichting
 • Participatie
Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar
Hans van Leeuwen

Ik zie ik zie wat jij niet ziet: beter waterbeheer met satellietdata?

Kenschets
 • Satelliet data
  Satellietinformatie biedt steeds meer kansen voor het waterbeheer. Van grote hoogte wordt informatie verkregen over verdamping en daarmee de droogte van een gebied, kan de droogte van dijken
Adry Salome, Hans Mollen & Paul van Gils

Gezocht: slimme oplossingen in de digitale Informatievoorziening om de (afval)waterketen te sluiten

Kenschets
 • Afvalwaterketen
 • Stand van zaken digitalisering en informatiestromen
 • Toekomstbeelden
Doel: toekomstbeeld vormen met tastbare/ meest kansrijke onderwerpen om op in te zetten korte presentatie over innovaties en ontwikkelingen. Aangevuld met huidige ervaringen (kansen, problemen),
Tom Peelen

Outsourcing IT-infrastructuur randvoorwaarde voor de digitale transformatie!

Kenschets
 • Achtergronden voor de keuze om IT-infrastructuur en het beheer er van buiten de deur te zetten.
 • Business-case
 • Sourcing-strategie
De IT-afdeling van Waterschap Rivierenland wil zich voorbereiden op de ontwikkelingen in de waterschapswereld
Kees Baake

Speel in op trends met WebGIS

Kenschets
 • Databeheer
 • Data Science
 • Machine Learning
 • Met WebGIS
Bij Sweco zien we dat er in de wereld van het watermanagement nog vaak naar de data van gisteren wordt gekeken. Er wordt veel met datasets
Jurg Bremmer

De geïntegreerde architectuur van Informatie- en Operationele Techniek

Kenschets
 • Data management
 • Passende Informatie architectuur
 • Presentatie van een aanpak
In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is
Bas Bijtelaar

Samen aan de slag met Klimaat & Leefomgeving

Kenschets
 • Klimaatverandering
 • Communicatie
Nederland staat voor grote opgaven in de leefomgeving en opgaven gerelateerd aan klimaatverandering. Ook zijn er doelen in het klimaatakkoord gedefinieerd. Overheden zijn op zoek naar hoe zij invulling
Rolf van den Hoek

Watercloud / Modellen ecosysteem

Watercloud/Ecosysteem modellen: van idee naar realisatie Flexibiliteit in marktbenadering, het optimaal benutten van innovaties in de markt én een samenhangend modelinstrumentarium voor watermanagement zijn belangrijk voor Rijkswaterstaat. Deze behoefte wordt

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Leanne Reichard & Nadine Slootjes

WaterCONNECT: meer impact door grensoverschrijdende samenwerking in de gouden driehoek

Kenschets
 • Beslissingsondersteuning waterbeheer en handelingsperspectieven.
 • Samenwerking overheden - kennis - bedrijven.
 • Digitale Delta en Blueconnect
 • BOS
 • Delft-FEWS / HydroNET
 • Ervaringen Columbia
HydroLogic en Deltares hebben een aantal maanden geleden het WaterCONNECT initiatief gelanceerd. Binnen dit initiatief
Reinier Brongers

Realtime monitoring om assets te bewaken

Kenschets
 • Assetmanagement
 • Realtime monitoring gezondheids-status assets
Voor een waterschap monitoren wij in een 100 jaar oude stuw. Dit om te bezien hoe "gezondheid" is van deze stuw. Dit omdat men de stuw
Schelte Kooistra, Theo Galema & Jeroen Harbers

Informatieproces op orde

Kenschets
 • Mutatiesignalering
 • Vast leggen van nieuwe informatie.
Landmeten is één van de taken van het waterschap, waarbij het doel is om gegevens (kernregistraties) volledig en actueel te houden. Het bijhouden van het
Joost van der Hammen & Kin Sun Lam

Dijkeninformatie: De best beveiligde delta is de best geïnformeerde delta.

Kenschets
 • Waterkeringen
 • Datamanagement dijken
 • Gebruik data voor inzicht
We werken in Nederland aan de grootste versterkingsopgave ooit. Voor de uitvoering van deze opgave hebben we ook het beste inzicht in onze dijken nodig. Data
Yvonne Kuijpers

Digitale waterschapsverordening: gewoon samen DOEN!

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Waterschapsverordening
 • Wetgeving digitaal inzichtelijk maken
Met de Transitie Omgevingswet Waterschappen (TROWA) maken we doelgerichte digitale regelgeving inzichtelijk voor elk waterschap. Elke waterschap leert zijn eigen Waterschapsverordening op te zetten en in
Jos Maccabiani

Kleinere HWBP opgave door slim gebruik van satellietmetingen

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Satellietmetingen
 • Zettingsmetingen waterkeringen
 • Analyse opgave dijkversterking
Waterschappen HDSR en WSRL hebben in 2018 'big data' verzameld over de achtergrondzettingen van zo'n 100km dijk aan weerszijde van de Lek. Op basis van een
Elke Klaassen & Gijs van der Meer

Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Betere sturing energieverbruik
 • Toepassing Internet of Things
 • Omgaan met data
In het kader van de energietransitie vindt steeds meer verduurzaming plaats binnen de watersector. Zo zien we ook vaker dat zonneparken gerealiseerd
Robert Doetsch

Een nieuwe besturing voor het Watersysteem

Kenschets
 • Wat brengt de toekomst?
 • Hoe hierop nu anticiperen?
 • Processen - Informatie - Organisatie - Techniek
 • Organisatie
Informatie is de toekomst, maar hoe komen we aan die informatie? Vaak wordt dan gedacht aan mooie
Michael Theuerzeit

Cybersecurity in de watersector

Kenschets
 • Cybersecurity in de procesautomatisering
 • Gestructureerd managen van cybersecurity met een CSMS
 • Implementatie uitdagingen
 • Succesfactoren voor cybersecuritymanagement
Voor een gedegen aanpak van cybersecurity in de watersector, is het van belang om cybersecurity op gestructureerde
Steef Peters & Marnix Laanen

Ontwikkeling van een nieuw instrument voor hoogfrequente waterkwaliteitsmonitoring

Kenschets
 • Waterkwaliteitsmeting
 • meting waterkwaliteit parameters
 • WISPstation
Waterschappen, Rijkswaterstaat, gebruikers van zwemwateren, ecologen en bijvoorbeeld omwonenden van de vele meren en plassen in ons land delen een interesse in hoogfrequente waterkwaliteitsmetingen die direct beschikbaar
Rick Dijkstra & Olav van Duin

Als Kunstmatige Intelligentie naar het water kijkt

Deze sessie is deels in het Engels Rick Dijkstra spreekt over: Afgelopen paar maanden is voor een afstudeerstage van de master Artificial Intelligence onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van AI voor
Jeroen Overbeek & Theo Mul

Waterveiligheid in Beeld!

De kwaliteit van onze dijken staat volop in de belangstelling. Om deze veilig te houden is de watersector druk doende de dijken te beoordelen en waar nodig te versterken,

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Kees Vink

Slim aanvoeren en verdelen van oppervlaktewater

Kenschets:
 • Slim watermanagement
 • Droogte
 • Klimaatadaptatie
 • Watervraag inschatten - beregeningsbehoefte bepalen
Dit is het winnende idee van de interne datachallenge “slim watermanagement” bij waterschap Brabantse Delta. De droogte in 2018 en klimaatadaptatie zijn de aanleiding
Chris Stiggelbout & Richard Smilda

Kunnen we samen de veiligheid van onze infrastructuur waarborgen?

Kenschets
 • Asset
 • Belang van informatievoorziening bij assetmanagement
 • Delen van informatie
Overheden werken met man en macht aan het op orde houden van hun infrastructuur. Veiligheid staat voorop, is het adagium. Tot nu toe
Sander Slijm & Lisette van Beusekom

Aan de slag met data science: ervaringen uit de praktijk

Kenschets
 • Datascience
 • Meten is weten
 • Praktijkvoorbeelden
 • Slim omgaan met data
 • Lessons learned
 • Tips
Bij waterschap Zuiderzeeland hebben we een data-science project gedraaid samen met het bedrijf Ynformed. Op twee onderwerpen (‘Discrepantie onderzoek waterketen’ en ‘waterafvoer Noordoostpolder’)
Rinse Wilmink

De Houtribdijk in shape met big data

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Real time Databeheer monitoring zandige oever
 • Verbertering beheer en onderhoud
Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk deels met brede zandige oevers. De zandige oevers breken de kracht van de golven voordat ze het
John van Boxel

Vislift

Kenschets
 • Kunstmatige intelligentie Vismigratie
 • Vermindering zoetwaterverspilling
 • Kostenbesparing
 • Inzicht door data in vissmigratie en waterkwaliteit
Smart Vislift is werelds eerste vispassage die met zijn kunstmatige intelligentie voor iedere vissoort de juiste vismigratie omstandigheden automatisch aanstuurt.
Lotte ten Harmsen van der Beek

Kroosmonitoring met satellietdata

Kenschets
 • Kroosdetectie
 • Remote Sensing
 • Satellietdata
Om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen is het voor waterschappen van groot belang om de aanwezigheid van kroos vroegtijdig te signaleren en continu te
Rob van de Sande

Slimmer sturen op de zuivering

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Digitale operator
 • Zelflerend
De uitdagingen voor duurzaamheid en waterkwaliteit worden voor RWZI’s steeds groter. Keuzes hierin maken in de aansturing van de rwzi laat waterschap Aa en Maas over aan een
Bart Stofberg

Digitale transformatie bij Hollandse Delta

Kenschets
 • Organisatie
 • Innovatiemanager
De wereld om ons heen maakt een digitale transformatie door. De omgeving van de waterschappen gaat hierdoor heel andere eisen aan ons stellen. Als waterschap hebben we
Sander Zweers & Mees Rijs

Blue Label

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Calamiteit - Wateroverlast
 • Model
 • BOS
 • Met Bluelabel
BlueLabel biedt inzicht in de gebieden waar regenwateroverlast plaats zou kunnen vinden en geeft hierover gedetailleerde informatie tot op de vierkante meter. Dit vertaalt zich in
Bart Baas

De nieuwe standaard voor veldwerk: Cogo Data Collection

Kenschets
 • De app Cogo Data Collection
 • Inwinning, inspecties & beheer
 • Generieke oplossing
 • Geo-data in eigen beheer
 • Open GIS standaarden
  Cogo Data Collection is een slimme en veelzijdige geo-data registratie app. Registreer uw uiteenlopende asset-informatie via één
Marcel Kotte & Raymond Ferron

De digitale Delta API in de praktijk

Rijkswaterstaat, Waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten werken samen bij de ontwikkeling van een manier om waterdata uniform te delen. Deze manier van delen wordt mogelijk gemaakt door het gebruik
John Maaskant & Bertjan Kaan

Peilgebieden en Streefpeilen in het Omgevingsloket

Informatie over peilgebieden en streefpeilen is van belang bij ingrepen in watersystemen, zoals het plaatsen van een brug. Om gevoel te krijgen bij het aanleveren van zulke informatie aan

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Patrick de Groot & Jeroen Waanders

Op naar het zelfsturend watersysteem met behulp van Machine Learning

Kenschets
 • Machine learning
 • Satelliet data
 • Efficiëntere inzet infrastructuur
 • Verbetering toezicht op technische staat infrastructuur
De uitdaging voor veel bedrijven en instanties is om meer doen met steeds schaarser wordende middelen. Dit geldt ook voor
Mark Jansen

Strategische assetmanagement planning

Kenschets
 • Asset
 • Beheer
 • Geoweb
Waterschap, gemeenten en ingelanden hebben ieder hun eigen opgaven in een bepaald gebied. Om nog beter knelpunten op te kunnen lossen en kansen te benutten is het handig als
Tjaart Vos & Erik Simmelink

Water in Geo Kennis op Maat

Kenschets
 • BasisRegistratie Ondergrond (BRO)
 • Door informatiedeling naar kennis op maat producten per gebied
 • Water als urgent thema
De wet BRO en de LV BRO als grensoverschrijdende informatiebron. Maatschappelijke vraagstukken kwamen in 2018 samen, en
Marijke Visser & Florian Witsenburg

Handelingsperspectief op basis van big data

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Handelen bij overstromingen
 • Data ter ondersteuning besluiten
 • Data ter voorbereiding besluiten
 • Modelinstrument
In deze sessie tonen we een krachtig model om het handelingsperspectief in geval van overstromingen te bieden. Op basis van grote
Gerco Flonk & Andreas Hartman

Beheer en onderhoud oevers Friese vaarwegen

Kenschets
 • Oevers
 • Python
 • GIS
 • webviewer
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een proces in gang gezet waarmee antwoord gegeven moet worden op de vraag: heeft de provincie een beheertaak in de oevers van vaarwegen?
Leonoor Portengen, Corstiaan Mulckhuijse, Robert Pannenborg

De Waterwegmonitor

Kenschets
 • Schouw verbeteren
 • Satellietdata
 • Dronebeelden
De waterweg monitor maakt het mogelijk om met satellietbeelden en slimme algoritmes de schouw te assisteren door te bepalen welke sloten wel en niet vol gegroeid zijn en
Joost Hooimeijer Coordinator Handhaving & Ad Overgaag

Bouwstenen van het waterbeheerplan en de rol van nieuwe omgevingswet

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Implementatie Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Waterkeringen
Hoe passen de bouwstenen van DSO en nieuwe omgevingswet binnen het WBP van Hunze en Aa's. Welke rol speelt Big Data en de mogelijkheden van
Mark Zandvoort & Cor Lont

De juiste adaptieve keuze nu, voorkomt problemen later

Kenschets
 • Adaptieve strategie
 • Omgaan met veranderingen
 • Innovaties in waterdomein
 • Organisatie
  In toenemende mate worden we geconfronteerd met onzekere verandering. Denk aan klimaatverandering, bodemdaling, IT-ontwikkelingen of vormen van energieproductie. Adaptieve strategieën kunnen helpen hiermee om
Edwin Stoffelsma & Jolanda Aalders

Gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe schouwapplicatie

Kenschets
 • Nieuwe schouwapplicatie HHNK
Om te voorkomen dat er wateroverlast of droogte ontstaat worden sloten een aantal keer per jaar gecontroleerd door een waterschap, het zogenoemde schouwen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwarier (HHNK)
Emiel Schoenmakers

Samen werken met data: jouw standaard of de mijne…

Gebruik van standaarden voor gegevens is, gelukkig, een geaccepteerde werkwijze die binnen organisaties en domeinen wordt gebruikt. Maar hoe passen die standaarden tussen de verschillende domeinen (bijvoorbeeld water versus GWW),
Stephany de Maaijer, Maria Rosendal, Sigrid Hendrikse en Hinne Reitsma

Aquo: de standaard vol betekenis

Iedere waterbeheerder heeft zijn eigen applicaties en databases. Om landelijke beelden over water te kunnen maken en voor het meervoudig gebruik van data heeft de sector afgesproken om informatie

Studentenprogramma

Opening door de programmavoorzitter (Nationaal Watertraineeship) Presentatie over de carrièremogelijkheden Ervaringen van Trainees Ervaringen van werkgevers Tafelgesprekken met werkgevers In drie rondes van 10 minuten gaan de studenten 1 op 1 in gesprek met

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Meike Coonen & Matthijs van den Brink

Slim watermanagement tijdens droogte: de kansen van grensoverschrijdende informatiestromen en samenwerking

Kenschets
 • Slim Watermanagement
 • Calamiteiten
 • Droogte
 • Informatie ter onderbouwing van keuzes
De zomer van 2018 was droog. Naast veel maatregelen gericht op het vasthouden, aanvoeren en verdelen van water, kwamen waterbeheerders voor lastige afwegingen te
Timo Kroon, Bertus de Graaff, Paul Aalders & Gerrit Hendriksen

NHI Nederlands hydrologisch Instrumentarium: grensoverschrijdend modelleren in het Nederlandse waterbeheer!

Kenschets
 • Modelering
Grensoverschrijdend modelleren in het Nederlandse waterbeheer Binnen de modellering van het Nederlandse water beheer vinden grote veranderingen plaats. De krachten van rijk, regio, kennisinstituten, adviesbureaus en universiteiten worden gebundeld, en
Inge Folmer & Lisette van Beusekom

Hydrotwin

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Waterveiligheid
 • Big Data
 • Model HydroTwin
 • Machine Learning
Klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water. Door waterkennis te koppelen aan datascience, werken we aan een betere leefomgeving. Klimaatbestendigheid volgt uit oplossingen
Roland van de Boel

Delen van Data, wat betekent dat?

Kenschets
 • Afspraken opver delen van data
 • Centrale Distributie Laag (CDL)
 • Beheer van data
Er is veel aandacht voor de manier waarop we data met elkaar (gaan) uitwisselen. Dat betekent het nodige voor afspraken
Peter Roumen

Kennismaking met LIS (Luchtsurveillance Informatie Systeem)

Kenschets
 • Inspectiessysteem vanuit de lucht voor diverse doeleinden
 • Al ssuccesvol in gebruik bij RWS
 • Ook voor waterschappen
In 2018 heeft Rijkswaterstaat een boordsysteem (LIS) laten ontwikkelen, dat gebruikt wordt tijdens de inspectievluchten van
Erik Nobbe

AHN/Beeldmateriaal

Kenschets
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
 • Beeldmateriaal
 • Afronding AHN3 en vervolg
In 2018 en 2019 zijn grote stappen gezet in de programma’s van Beeldmateriaal en het AHN. Binnen de inwinning van luchtfoto’s is de
Nadine Slootjes & Klaas-Jan van Heeringen

Hoe techniek grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maakt

Kenschets
 • Modelering
 • Samenwerking - Community
 • Internationale ervaring
 • Met Delft-FEWS platform
Het eerste Delft-FEWS platform voor het maken van hydrologische verwachtingen werd ontwikkeld voor het Verenigd Koninkrijk. Nu – 15 jaar later – kent het
Simon Jagers

Conditiemonitoring voor de watersector

Kenschets
 • Assets
 • Slimme monitoring
 • Kunstmatige intelligentie
 • Sensors
 • Met SAM4
Falende pompen en elektromotoren brengen voor de watersector risico's met zich mee op gebied van milieu, veiligheid en kosten. De inspectie van dergelijke productiemiddelen is kostbaar
Simon Troost

Salto: Klimaat en energie in 1 tool

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Klimaat
 • Energie
 • Met Salto
Zowel de klimaatadaptie en energietransitie leiden tot maatregelen in de openbare ruimte die integraal afgewogen moeten worden. Om die reden werken we grensoverschrijdend met een Salto-tool die de

Studentenprogramma

Opening door de programmavoorzitter (Nationaal Watertraineeship) Presentatie over de carrièremogelijkheden Ervaringen van Trainees Ervaringen van werkgevers Tafelgesprekken met werkgevers In drie rondes van 10 minuten gaan de studenten 1 op 1 in gesprek met
Bas Boterman & Albert Klaassen

Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten: hoe informatiesystemen zorgen voor een effectief werkende waterketen

Kenschets:
 • Effectiever waterbeheer
 • Samenwerking overheden
 • Ervaringen delen
 • Hydronet
Waterschappen en gemeenten werken in het waterbeheer steeds vaker intensief samen. Deze samenwerking komt voort uit de visie dat waterbeheer effectiever kan worden uitgevoerd als kennis
Martijn Tilma

Droogte laat data stromen

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Droogtebestrijding
 • Informatiehuishouding
De zomer van 2018 was droog. In het voorjaar van 2018 is bij Aa en Maas ook een Datalab gestart als onderdeel van een digitale transformatie. De informatiebehoefte uit
Leanne Reichard & Nadine Slootjes

WaterCONNECT: meer impact door grensoverschrijdende samenwerking in de gouden driehoek

Kenschets
 • Beslissingsondersteuning waterbeheer en handelingsperspectieven.
 • Samenwerking overheden - kennis - bedrijven.
 • Digitale Delta en Blueconnect
 • BOS
 • Delft-FEWS / HydroNET
 • Ervaringen Columbia
HydroLogic en Deltares hebben een aantal maanden geleden het WaterCONNECT initiatief gelanceerd. Binnen dit initiatief
Kees Vink

Slim aanvoeren en verdelen van oppervlaktewater

Kenschets:
 • Slim watermanagement
 • Droogte
 • Klimaatadaptatie
 • Watervraag inschatten - beregeningsbehoefte bepalen
Dit is het winnende idee van de interne datachallenge “slim watermanagement” bij waterschap Brabantse Delta. De droogte in 2018 en klimaatadaptatie zijn de aanleiding
John Maaskant & Bertjan Kaan

Peilgebieden en Streefpeilen in het Omgevingsloket

Informatie over peilgebieden en streefpeilen is van belang bij ingrepen in watersystemen, zoals het plaatsen van een brug. Om gevoel te krijgen bij het aanleveren van zulke informatie aan
Patrick de Groot & Jeroen Waanders

Op naar het zelfsturend watersysteem met behulp van Machine Learning

Kenschets
 • Machine learning
 • Satelliet data
 • Efficiëntere inzet infrastructuur
 • Verbetering toezicht op technische staat infrastructuur
De uitdaging voor veel bedrijven en instanties is om meer doen met steeds schaarser wordende middelen. Dit geldt ook voor
Meike Coonen & Matthijs van den Brink

Slim watermanagement tijdens droogte: de kansen van grensoverschrijdende informatiestromen en samenwerking

Kenschets
 • Slim Watermanagement
 • Calamiteiten
 • Droogte
 • Informatie ter onderbouwing van keuzes
De zomer van 2018 was droog. Naast veel maatregelen gericht op het vasthouden, aanvoeren en verdelen van water, kwamen waterbeheerders voor lastige afwegingen te
Timo Kroon, Bertus de Graaff, Paul Aalders & Gerrit Hendriksen

NHI Nederlands hydrologisch Instrumentarium: grensoverschrijdend modelleren in het Nederlandse waterbeheer!

Kenschets
 • Modelering
Grensoverschrijdend modelleren in het Nederlandse waterbeheer Binnen de modellering van het Nederlandse water beheer vinden grote veranderingen plaats. De krachten van rijk, regio, kennisinstituten, adviesbureaus en universiteiten worden gebundeld, en
Werner Stuurman & Guido van der Kolk

Generiek inspecteren van waterschaps-assets

Kenschets
 • Inspectie van Assets
 • Standaardiseren
 • Apps koppelen aan onderhoudsbeheersysteem
Bij het uitvoeren van inspecties is het altijd een uitdaging om dit: • zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten; • dit op een eenduidige
Reinier Brongers

Realtime monitoring om assets te bewaken

Kenschets
 • Assetmanagement
 • Realtime monitoring gezondheids-status assets
Voor een waterschap monitoren wij in een 100 jaar oude stuw. Dit om te bezien hoe "gezondheid" is van deze stuw. Dit omdat men de stuw
Chris Stiggelbout & Richard Smilda

Kunnen we samen de veiligheid van onze infrastructuur waarborgen?

Kenschets
 • Asset
 • Belang van informatievoorziening bij assetmanagement
 • Delen van informatie
Overheden werken met man en macht aan het op orde houden van hun infrastructuur. Veiligheid staat voorop, is het adagium. Tot nu toe
Mark Jansen

Strategische assetmanagement planning

Kenschets
 • Asset
 • Beheer
 • Geoweb
Waterschap, gemeenten en ingelanden hebben ieder hun eigen opgaven in een bepaald gebied. Om nog beter knelpunten op te kunnen lossen en kansen te benutten is het handig als
Joost Icke

Mens, Machine & Waterbeheer in 2029

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Waterkeringen
 • Toepassen nieuwe technologieën
Hét verhaal van deze tijd is de stortvloed aan digitale en technologische ontwikkelingen, die elkaar ook nog eens versterken. De mensen die met water werken krijgen daar
Schelte Kooistra, Theo Galema & Jeroen Harbers

Informatieproces op orde

Kenschets
 • Mutatiesignalering
 • Vast leggen van nieuwe informatie.
Landmeten is één van de taken van het waterschap, waarbij het doel is om gegevens (kernregistraties) volledig en actueel te houden. Het bijhouden van het
Joost van der Hammen & Kin Sun Lam

Dijkeninformatie: De best beveiligde delta is de best geïnformeerde delta.

Kenschets
 • Waterkeringen
 • Datamanagement dijken
 • Gebruik data voor inzicht
We werken in Nederland aan de grootste versterkingsopgave ooit. Voor de uitvoering van deze opgave hebben we ook het beste inzicht in onze dijken nodig. Data
Jeroen Overbeek & Theo Mul

Waterveiligheid in Beeld!

De kwaliteit van onze dijken staat volop in de belangstelling. Om deze veilig te houden is de watersector druk doende de dijken te beoordelen en waar nodig te versterken,
Sander Slijm & Lisette van Beusekom

Aan de slag met data science: ervaringen uit de praktijk

Kenschets
 • Datascience
 • Meten is weten
 • Praktijkvoorbeelden
 • Slim omgaan met data
 • Lessons learned
 • Tips
Bij waterschap Zuiderzeeland hebben we een data-science project gedraaid samen met het bedrijf Ynformed. Op twee onderwerpen (‘Discrepantie onderzoek waterketen’ en ‘waterafvoer Noordoostpolder’)
Rinse Wilmink

De Houtribdijk in shape met big data

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Real time Databeheer monitoring zandige oever
 • Verbertering beheer en onderhoud
Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk deels met brede zandige oevers. De zandige oevers breken de kracht van de golven voordat ze het
John van Boxel

Vislift

Kenschets
 • Kunstmatige intelligentie Vismigratie
 • Vermindering zoetwaterverspilling
 • Kostenbesparing
 • Inzicht door data in vissmigratie en waterkwaliteit
Smart Vislift is werelds eerste vispassage die met zijn kunstmatige intelligentie voor iedere vissoort de juiste vismigratie omstandigheden automatisch aanstuurt.
Tjaart Vos & Erik Simmelink

Water in Geo Kennis op Maat

Kenschets
 • BasisRegistratie Ondergrond (BRO)
 • Door informatiedeling naar kennis op maat producten per gebied
 • Water als urgent thema
De wet BRO en de LV BRO als grensoverschrijdende informatiebron. Maatschappelijke vraagstukken kwamen in 2018 samen, en
Marijke Visser & Florian Witsenburg

Handelingsperspectief op basis van big data

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Handelen bij overstromingen
 • Data ter ondersteuning besluiten
 • Data ter voorbereiding besluiten
 • Modelinstrument
In deze sessie tonen we een krachtig model om het handelingsperspectief in geval van overstromingen te bieden. Op basis van grote
Gerco Flonk & Andreas Hartman

Beheer en onderhoud oevers Friese vaarwegen

Kenschets
 • Oevers
 • Python
 • GIS
 • webviewer
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een proces in gang gezet waarmee antwoord gegeven moet worden op de vraag: heeft de provincie een beheertaak in de oevers van vaarwegen?
Stephany de Maaijer, Maria Rosendal, Sigrid Hendrikse en Hinne Reitsma

Aquo: de standaard vol betekenis

Iedere waterbeheerder heeft zijn eigen applicaties en databases. Om landelijke beelden over water te kunnen maken en voor het meervoudig gebruik van data heeft de sector afgesproken om informatie
Inge Folmer & Lisette van Beusekom

Hydrotwin

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Waterveiligheid
 • Big Data
 • Model HydroTwin
 • Machine Learning
Klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water. Door waterkennis te koppelen aan datascience, werken we aan een betere leefomgeving. Klimaatbestendigheid volgt uit oplossingen
Roland van de Boel

Delen van Data, wat betekent dat?

Kenschets
 • Afspraken opver delen van data
 • Centrale Distributie Laag (CDL)
 • Beheer van data
Er is veel aandacht voor de manier waarop we data met elkaar (gaan) uitwisselen. Dat betekent het nodige voor afspraken
Erik Nobbe

AHN/Beeldmateriaal

Kenschets
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
 • Beeldmateriaal
 • Afronding AHN3 en vervolg
In 2018 en 2019 zijn grote stappen gezet in de programma’s van Beeldmateriaal en het AHN. Binnen de inwinning van luchtfoto’s is de
Petra Thijs

Hoe koppel ik burgers aan om af te koppelen?

Kenschets
 • Klimaatverandering
 • Ruimtelijke Inrichting
 • Participatie
Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar
Yvonne Kuijpers

Digitale waterschapsverordening: gewoon samen DOEN!

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Waterschapsverordening
 • Wetgeving digitaal inzichtelijk maken
Met de Transitie Omgevingswet Waterschappen (TROWA) maken we doelgerichte digitale regelgeving inzichtelijk voor elk waterschap. Elke waterschap leert zijn eigen Waterschapsverordening op te zetten en in
John Maaskant & Bertjan Kaan

Peilgebieden en Streefpeilen in het Omgevingsloket

Informatie over peilgebieden en streefpeilen is van belang bij ingrepen in watersystemen, zoals het plaatsen van een brug. Om gevoel te krijgen bij het aanleveren van zulke informatie aan
Joost Hooimeijer Coordinator Handhaving & Ad Overgaag

Bouwstenen van het waterbeheerplan en de rol van nieuwe omgevingswet

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Implementatie Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Waterkeringen
Hoe passen de bouwstenen van DSO en nieuwe omgevingswet binnen het WBP van Hunze en Aa's. Welke rol speelt Big Data en de mogelijkheden van
Hans van Leeuwen

Ik zie ik zie wat jij niet ziet: beter waterbeheer met satellietdata?

Kenschets
 • Satelliet data
  Satellietinformatie biedt steeds meer kansen voor het waterbeheer. Van grote hoogte wordt informatie verkregen over verdamping en daarmee de droogte van een gebied, kan de droogte van dijken
Jos Maccabiani

Kleinere HWBP opgave door slim gebruik van satellietmetingen

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Satellietmetingen
 • Zettingsmetingen waterkeringen
 • Analyse opgave dijkversterking
Waterschappen HDSR en WSRL hebben in 2018 'big data' verzameld over de achtergrondzettingen van zo'n 100km dijk aan weerszijde van de Lek. Op basis van een
Lotte ten Harmsen van der Beek

Kroosmonitoring met satellietdata

Kenschets
 • Kroosdetectie
 • Remote Sensing
 • Satellietdata
Om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen is het voor waterschappen van groot belang om de aanwezigheid van kroos vroegtijdig te signaleren en continu te
Leonoor Portengen, Corstiaan Mulckhuijse, Robert Pannenborg

De Waterwegmonitor

Kenschets
 • Schouw verbeteren
 • Satellietdata
 • Dronebeelden
De waterweg monitor maakt het mogelijk om met satellietbeelden en slimme algoritmes de schouw te assisteren door te bepalen welke sloten wel en niet vol gegroeid zijn en
Peter Roumen

Kennismaking met LIS (Luchtsurveillance Informatie Systeem)

Kenschets
 • Inspectiessysteem vanuit de lucht voor diverse doeleinden
 • Al ssuccesvol in gebruik bij RWS
 • Ook voor waterschappen
In 2018 heeft Rijkswaterstaat een boordsysteem (LIS) laten ontwikkelen, dat gebruikt wordt tijdens de inspectievluchten van
Adry Salome, Hans Mollen & Paul van Gils

Gezocht: slimme oplossingen in de digitale Informatievoorziening om de (afval)waterketen te sluiten

Kenschets
 • Afvalwaterketen
 • Stand van zaken digitalisering en informatiestromen
 • Toekomstbeelden
Doel: toekomstbeeld vormen met tastbare/ meest kansrijke onderwerpen om op in te zetten korte presentatie over innovaties en ontwikkelingen. Aangevuld met huidige ervaringen (kansen, problemen),
Elke Klaassen & Gijs van der Meer

Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Betere sturing energieverbruik
 • Toepassing Internet of Things
 • Omgaan met data
In het kader van de energietransitie vindt steeds meer verduurzaming plaats binnen de watersector. Zo zien we ook vaker dat zonneparken gerealiseerd
Rob van de Sande

Slimmer sturen op de zuivering

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Digitale operator
 • Zelflerend
De uitdagingen voor duurzaamheid en waterkwaliteit worden voor RWZI’s steeds groter. Keuzes hierin maken in de aansturing van de rwzi laat waterschap Aa en Maas over aan een
Tom Peelen

Outsourcing IT-infrastructuur randvoorwaarde voor de digitale transformatie!

Kenschets
 • Achtergronden voor de keuze om IT-infrastructuur en het beheer er van buiten de deur te zetten.
 • Business-case
 • Sourcing-strategie
De IT-afdeling van Waterschap Rivierenland wil zich voorbereiden op de ontwikkelingen in de waterschapswereld
Robert Doetsch

Een nieuwe besturing voor het Watersysteem

Kenschets
 • Wat brengt de toekomst?
 • Hoe hierop nu anticiperen?
 • Processen - Informatie - Organisatie - Techniek
 • Organisatie
Informatie is de toekomst, maar hoe komen we aan die informatie? Vaak wordt dan gedacht aan mooie
Bart Stofberg

Digitale transformatie bij Hollandse Delta

Kenschets
 • Organisatie
 • Innovatiemanager
De wereld om ons heen maakt een digitale transformatie door. De omgeving van de waterschappen gaat hierdoor heel andere eisen aan ons stellen. Als waterschap hebben we
Mark Zandvoort & Cor Lont

De juiste adaptieve keuze nu, voorkomt problemen later

Kenschets
 • Adaptieve strategie
 • Omgaan met veranderingen
 • Innovaties in waterdomein
 • Organisatie
  In toenemende mate worden we geconfronteerd met onzekere verandering. Denk aan klimaatverandering, bodemdaling, IT-ontwikkelingen of vormen van energieproductie. Adaptieve strategieën kunnen helpen hiermee om
Nadine Slootjes & Klaas-Jan van Heeringen

Hoe techniek grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maakt

Kenschets
 • Modelering
 • Samenwerking - Community
 • Internationale ervaring
 • Met Delft-FEWS platform
Het eerste Delft-FEWS platform voor het maken van hydrologische verwachtingen werd ontwikkeld voor het Verenigd Koninkrijk. Nu – 15 jaar later – kent het
Kees Baake

Speel in op trends met WebGIS

Kenschets
 • Databeheer
 • Data Science
 • Machine Learning
 • Met WebGIS
Bij Sweco zien we dat er in de wereld van het watermanagement nog vaak naar de data van gisteren wordt gekeken. Er wordt veel met datasets
Jurg Bremmer

De geïntegreerde architectuur van Informatie- en Operationele Techniek

Kenschets
 • Data management
 • Passende Informatie architectuur
 • Presentatie van een aanpak
In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is
Bas Bijtelaar

Samen aan de slag met Klimaat & Leefomgeving

Kenschets
 • Klimaatverandering
 • Communicatie
Nederland staat voor grote opgaven in de leefomgeving en opgaven gerelateerd aan klimaatverandering. Ook zijn er doelen in het klimaatakkoord gedefinieerd. Overheden zijn op zoek naar hoe zij invulling
Michael Theuerzeit

Cybersecurity in de watersector

Kenschets
 • Cybersecurity in de procesautomatisering
 • Gestructureerd managen van cybersecurity met een CSMS
 • Implementatie uitdagingen
 • Succesfactoren voor cybersecuritymanagement
Voor een gedegen aanpak van cybersecurity in de watersector, is het van belang om cybersecurity op gestructureerde
Steef Peters & Marnix Laanen

Ontwikkeling van een nieuw instrument voor hoogfrequente waterkwaliteitsmonitoring

Kenschets
 • Waterkwaliteitsmeting
 • meting waterkwaliteit parameters
 • WISPstation
Waterschappen, Rijkswaterstaat, gebruikers van zwemwateren, ecologen en bijvoorbeeld omwonenden van de vele meren en plassen in ons land delen een interesse in hoogfrequente waterkwaliteitsmetingen die direct beschikbaar
Sander Zweers & Mees Rijs

Blue Label

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Calamiteit - Wateroverlast
 • Model
 • BOS
 • Met Bluelabel
BlueLabel biedt inzicht in de gebieden waar regenwateroverlast plaats zou kunnen vinden en geeft hierover gedetailleerde informatie tot op de vierkante meter. Dit vertaalt zich in
Bart Baas

De nieuwe standaard voor veldwerk: Cogo Data Collection

Kenschets
 • De app Cogo Data Collection
 • Inwinning, inspecties & beheer
 • Generieke oplossing
 • Geo-data in eigen beheer
 • Open GIS standaarden
  Cogo Data Collection is een slimme en veelzijdige geo-data registratie app. Registreer uw uiteenlopende asset-informatie via één
Edwin Stoffelsma & Jolanda Aalders

Gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe schouwapplicatie

Kenschets
 • Nieuwe schouwapplicatie HHNK
Om te voorkomen dat er wateroverlast of droogte ontstaat worden sloten een aantal keer per jaar gecontroleerd door een waterschap, het zogenoemde schouwen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwarier (HHNK)
Simon Jagers

Conditiemonitoring voor de watersector

Kenschets
 • Assets
 • Slimme monitoring
 • Kunstmatige intelligentie
 • Sensors
 • Met SAM4
Falende pompen en elektromotoren brengen voor de watersector risico's met zich mee op gebied van milieu, veiligheid en kosten. De inspectie van dergelijke productiemiddelen is kostbaar
Simon Troost

Salto: Klimaat en energie in 1 tool

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Klimaat
 • Energie
 • Met Salto
Zowel de klimaatadaptie en energietransitie leiden tot maatregelen in de openbare ruimte die integraal afgewogen moeten worden. Om die reden werken we grensoverschrijdend met een Salto-tool die de
Rolf van den Hoek

Watercloud / Modellen ecosysteem

Watercloud/Ecosysteem modellen: van idee naar realisatie Flexibiliteit in marktbenadering, het optimaal benutten van innovaties in de markt én een samenhangend modelinstrumentarium voor watermanagement zijn belangrijk voor Rijkswaterstaat. Deze behoefte wordt
Rick Dijkstra & Olav van Duin

Als Kunstmatige Intelligentie naar het water kijkt

Deze sessie is deels in het Engels Rick Dijkstra spreekt over: Afgelopen paar maanden is voor een afstudeerstage van de master Artificial Intelligence onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van AI voor
Marcel Kotte & Raymond Ferron

De digitale Delta API in de praktijk

Rijkswaterstaat, Waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten werken samen bij de ontwikkeling van een manier om waterdata uniform te delen. Deze manier van delen wordt mogelijk gemaakt door het gebruik
Emiel Schoenmakers

Samen werken met data: jouw standaard of de mijne…

Gebruik van standaarden voor gegevens is, gelukkig, een geaccepteerde werkwijze die binnen organisaties en domeinen wordt gebruikt. Maar hoe passen die standaarden tussen de verschillende domeinen (bijvoorbeeld water versus GWW),

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Jeroen Overbeek & Theo Mul

Waterveiligheid in Beeld!

De kwaliteit van onze dijken staat volop in de belangstelling. Om deze veilig te houden is de watersector druk doende de dijken te beoordelen en waar nodig te versterken,
John Maaskant & Bertjan Kaan

Peilgebieden en Streefpeilen in het Omgevingsloket

Informatie over peilgebieden en streefpeilen is van belang bij ingrepen in watersystemen, zoals het plaatsen van een brug. Om gevoel te krijgen bij het aanleveren van zulke informatie aan
Stephany de Maaijer, Maria Rosendal, Sigrid Hendrikse en Hinne Reitsma

Aquo: de standaard vol betekenis

Iedere waterbeheerder heeft zijn eigen applicaties en databases. Om landelijke beelden over water te kunnen maken en voor het meervoudig gebruik van data heeft de sector afgesproken om informatie
Hans van Leeuwen

Ik zie ik zie wat jij niet ziet: beter waterbeheer met satellietdata?

Kenschets
 • Satelliet data
  Satellietinformatie biedt steeds meer kansen voor het waterbeheer. Van grote hoogte wordt informatie verkregen over verdamping en daarmee de droogte van een gebied, kan de droogte van dijken
Timo Kroon, Bertus de Graaff, Paul Aalders & Gerrit Hendriksen

NHI Nederlands hydrologisch Instrumentarium: grensoverschrijdend modelleren in het Nederlandse waterbeheer!

Kenschets
 • Modelering
Grensoverschrijdend modelleren in het Nederlandse waterbeheer Binnen de modellering van het Nederlandse water beheer vinden grote veranderingen plaats. De krachten van rijk, regio, kennisinstituten, adviesbureaus en universiteiten worden gebundeld, en

Aan het werk in de Watersector

De mogelijkheden in de arbeidsmarkt in de Watersector: toetreden, ervaringen en kansen

Pitches van werkgevers

Werkgevers vertellen over de stage, carrieremogelijkheden en ervaringen.

Tafelgesprekken

Aan tafels ontvangen werkgevers (overheden en bedrijven) studenten om met hen in gesprek te gaan over verwachtingen, stage- en carrieremogelijkheden.  

Partners en sponsors /