Informatie Transitie / ten behoeve van waterbeheer, waterkeringen en afvalwaterketen

Het thema van de Waterinfodag 2019 is: Informatie Transitie

De maatschappelijke transities (energie, omgevingswet, klimaatadaptatie) vragen om (organisatie)grensoverschrijdende, op elkaar aansluitende en voor dat doel bruikbare informatie. Hiervoor is digitale transformatie, samenwerking en een open houding nodig.

Programma ten dienste van werkvelden

Het programma is ingedeeld naar werkvelden waaraan de informatievoorziening ten dienste staat:

 • Waterbeheer & Slim Watermanagement
 • Assetmanagement
 • Datadeling, datadeling & informatiemanagement
  Datainwinning & Satellietdata
 • Omgevingswet
 • Afvalwater & Zuivering
 • Organisatie
 • Digitaal leiderschap

Grensoverschrijdende informatiestromen / Programmathema 1

Informatiedeling, gezamenlijke informatiesystemen en afgestemde werkprocessen vragen om grensoverschrijdende informatie. De maatschappelijke ontwikkelingen en calamiteiten vereisen dit zelfs.

 • Welke informatie-ontwikkelingen zijn er in de watersector om de werkprocessen ten dienste te laten zijn van de maatschappelijke vraagstukken?
 • Naast eigen data is er steeds meer data vanuit andere bronnen. Hoe deze data te gebruiken ten behoeve van de eigen taken?
 • Zijn er nieuwe interacties nodig om grensoverschrijdende informatiestromen te krijgen?

De toekomst start nu / Programmathema 2

Een doorzicht naar 2030, niet wetend wat er gaat komen maar wel nu iets doen. Een ding is wel zeker, wij moeten nu niet stilstaan.

 • Welke ontwikkelingen zijn kansrijk?
 • Hoe gaan we om met onzekerheid?
 • Is digitaal leiderschap nodig?
 • Wat moeten we nu doen?

Projecten & Producten /

Bedrijven en overheden vertellen alleen of gezamenlijk over hun projecten, producten en innovaties.

Partnerprogramma's /

De partners van de Waterinfodag: Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water en de STOWA organiseren sessie, geïnspireerd door het thema Informatie Transitie.

Studentenprogramma /

Een middagprogramma speciaal voor studenten.

Bass Boterman

Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten: hoe informatiesystemen zorgen voor een effectief werkende waterketen

Kenschets:
 • Effectiever waterbeheer
 • Samenwerking overheden
 • Ervaringen delen
 • Hydronet
Waterschappen en gemeenten werken in het waterbeheer steeds vaker intensief samen. Deze samenwerking komt voort uit de visie dat waterbeheer effectiever kan worden uitgevoerd als kennis
Werner Stuurman & Guido van der Kolk

Generiek inspecteren van waterschaps-assets

Kenschets
 • Inspectie van Assets
 • Standaardiseren
 • Apps koppelen aan onderhoudsbeheersysteem
Bij het uitvoeren van inspecties is het altijd een uitdaging om dit: • zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten; • dit op een eenduidige
Martijn Tilma

Digitale informatievoorziening in tijden van droogte.

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Droogtebestrijding
 • Informatiehuishouding
Ter ondersteuning van onze operationele en tactische keuzes hebben we versneld informatieproducten ontwikkeld. Wij geven een beeld van wat er binnen ons waterschap op het vlak van informatievoorziening en -tooling is
Joost Icke

Mens, Machine & Waterbeheer in 2029

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Waterkeringen
 • Toepassen nieuwe technologieën
Hét verhaal van deze tijd is de stortvloed aan digitale en technologische ontwikkelingen, die elkaar ook nog eens versterken. De mensen die met water werken krijgen daar
Petra Thijs

Hoe koppel ik burgers aan om af te koppelen?

Kenschets
 • Klimaatverandering
 • Ruimtelijke Inrichting
 • Participatie
Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar
Hans van Leeuwen

SATDATA

Kenschets
 • Satelliet data
Via sat club van de stowa vooral gekeken wordt naar landgebruik en watersysteem, en via kkp-monitoring naar bruikbaarheid voor dijken (zetting en vervorming) en duinen (verstuiving)

Gezocht: slimme oplossingen in de digitale Informatievoorziening om de (afval)waterketen echt te sluiten

Kenschets
 • Afvalwaterketen
 • Stand van zaken digitalisering en informatiestromen
 • Toekomstbeelden
Korte presentatie van wat er nu allemaal (los en vast) speelt mbt informatievoorziening en digitalisering in de afvalwaterketen (huidige ervaringen, initiatieven/innovaties, doelen, kansen, problemen
Tom Peelen

Outsouring IT-infrastructuur randvoorwaarde voor de digitale transformatie!

Kenschets
 • Achtergronden voor de keuze om IT-infrastructuur en het beheer er van buiten de deur te zetten.
 • Business-case
 • Sourcing-strategie
De IT-afdeling van Waterschap Rivierenland wil zich voorbereiden op de ontwikkelingen in de waterschapswereld
Kees Baake

Speel in op trends met WebGIS

Kenschets
 • Databeheer
 • Data Science
 • Machine Learning
 • Met WebGIS
Bij Sweco zien we dat er in de wereld van het watermanagement nog vaak naar de data van gisteren wordt gekeken. Er wordt veel met datasets
Jurg Bremmer

De geïntegreerde architectuur van Informatie- en Operationele Techniek

Kenschets
 • Data management
 • Passende Informatie architectuur
 • Presentatie van een aanpak
In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is
Rolf van den Hoek

Watercloud / Modellen ecosysteem

Kenschets
 • Watercloud
 • Modellen ecosysteem
 • Verbeteren datahuishouding
 • Samenwerking
Rijkswaterstaat verkent samen met STOWA de mogelijkheden om een Watercloud / Modellen ecosysteem te ontwikkelen waarin alle partijen naadloos kunnen samenwerken en bouwen aan een omgeving waarin

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Leanne Reichard & Nadine Slootjes

WaterCONNECT: meer impact door grensoverschrijdende samenwerking in de gouden driehoek

Kenschets
 • Beslissingsondersteuning waterbeheer en handelingsperspectieven.
 • Samenwerking overheden - kennis - bedrijven.
 • Digitale Delta en Blueconnect
 • BOS
 • Delft-FEWS / HydroNET
 • Ervaringen Columbia
HydroLogic en Deltares hebben een aantal maanden geleden het WaterCONNECT initiatief gelanceerd. Binnen dit initiatief
Reinier Brongers

Realtime monitoring om assets te bewaken

Kenschets
 • Assetmanagement
 • Realtime monitoring gezondheids-status assets
Voor een waterschap monitoren wij in een 100 jaar oude stuw. Dit om te bezien hoe "gezondheid" is van deze stuw. Dit omdat men de stuw
Schelte Kooistra

Informatieproces op orde

Kenschets
 • Mutatiesignalering
 • Vast leggen van nieuwe informatie.
Het proces van mutatiesignalering naar inwinning en uiteindelijk tot vastlegging en beschikbaarstelling van nieuwe informatie is door combinatie van GeoBorg, Carlson en het interne proces
Joost van der Hammen

Dijkeninformatie: De best beveiligde delta is de best geïnformeerde delta.

Kenschets
 • Waterkeringen
 • Datamanagement dijken
 • Gebruik data voor inzicht
We werken in Nederland aan de grootste versterkingsopgave ooit. Voor de uitvoering van deze opgave hebben we ook het beste inzicht in onze dijken nodig. Data
Erik Nobbe

AHN/Beeldmateriaal

Kenschets
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
 • Beeldmateriaal
 • Afronding AHN3 en vervolg
In 2018 en 2019 zijn grote stappen gezet in de programma’s van Beeldmateriaal en het AHN. Binnen de inwinning van luchtfoto’s is de
Jos Maccabiani

Kleinere HWBP opgave door slim gebruik van satellietmetingen

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Satellietmetingen
 • Zettingsmetingen waterkeringen
 • Analyse opgave dijkversterking
Waterschappen HDSR en WSRL hebben in 2018 'big data' verzameld over de achtergrondzettingen van zo'n 100km dijk aan weerszijde van de Lek. Op basis van een
Elke Klaassen & Gijs van der Meer

Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Betere sturing energieverbruik
 • Toepassing Internet of Things
In het kader van de energietransitie vindt steeds meer verduurzaming plaats binnen de watersector. Zo zien we ook vaker dat zonneparken gerealiseerd worden op
Robert Doetsch

Nieuwe Besturing Watersysteem

Kenschets
 • Wat brengt de toekomst?
 • Hoe hierop nu anticiperen?
 • Processen - Informatie - Organisatie - Techniek
 • Organisatie
Informatie is de toekomst, maar hoe komen we aan die informatie? Vaak wordt dan gedacht aan mooie

Cybersecurity in de watersector

Kenschets
 • Cybersecurity
 • Management System
Voor een gedegen aanpak van cybersecurity in de watersector, is het van belang om cybersecurity op gestructureerde wijze te managen. Gedurende de presentatie wordt ingegaan op de implementatie
Steef Peters

Ontwikkeling van een nieuw instrument voor hoogfrequente waterkwaliteitsmonitoring

Kenschets
 • Waterkwaliteitsmeting
 • meting waterkwaliteit parameters
 • WISPstation
Waterschappen, Rijkswaterstaat, gebruikers van zwemwateren, ecologen en bijvoorbeeld omwonenden van de vele meren en plassen in ons land delen een interesse in hoogfrequente waterkwaliteitsmetingen die direct beschikbaar

Waterveiligheid in Beeld!

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Chris Stiggelbout & Richard Smilda

Kunnen we samen de veiligheid van onze infrastructuur waarborgen?

Kenschets
 • Asset
 • Belang van informatievoorziening bij assetmanagement
 • Delen van informatie
Overheden werken met man en macht aan het op orde houden van hun infrastructuur. Veiligheid staat voorop, is het adagium. Tot nu toe
Kees Vink

Slim aanvoeren en verdelen van oppervlaktewater

Kenschets:
 • Slim watermanagement
 • Droogte
 • Klimaatadaptatie
 • Watervraag inschatten - beregeningsbehoefte bepalen
Dit is het winnende idee van de interne datachallenge “slim watermanagement” bij waterschap Brabantse Delta. De droogte in 2018 en klimaatadaptatie zijn de aanleiding
Sander Slijm

Waterschapswerk met data-science

Kenschets
 • Datascience
 • Waterafvoer
 • Slim omgaan met data
Bij waterschap Zuiderzeeland hebben we een data-science project gedraaid samen met het bedrijf Ynformed. Op twee onderwerpen (‘Discrepantie onderzoek waterketen’ en ‘waterafvoer Noordoostpolder’) hebben we naar
Rinse Wilmink

De Houtribdijk in shape met big data

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Real time Databeheer monitoring zandige oever
 • Verbertering beheer en onderhoud
Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk deels met brede zandige oevers. De zandige oevers breken de kracht van de golven voordat ze het
Joost Heijkers & Hidde Leijnse

IRC International radar Composiet

Kenschets
 • Data - neerslag
 • Klimaat
In dit project wordt een wetenschappelijk verantwoord Internationaal Radarcomposiet (IRC) ontwikkeld voor het Nederlandse waterbeheer. Dit gebeurt op basis van operationeel beschikbare neerslagdata (grondstationdata en radardata) van
Lotte ten Harmsen van der Beek

Kroostmonitoring met satellietdata

Kenschets
 • Kroosdetectie
 • Remote Sensing
 • Satellietdata
Om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen is het voor waterschappen van groot belang om de aanwezigheid van kroos vroegtijdig te signaleren en continu te
Rob van de Sande

Slimmer sturen op de zuivering

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Digitale operator
 • Zelflerend
De uitdagingen voor duurzaamheid en waterkwaliteit worden voor RWZI’s steeds groter. Keuzes hierin maken in de aansturing van de rwzi laat waterschap Aa en Maas over aan een
Frederik Gevers Deynote

Blue Label

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Calamiteit - Wateroverlast
 • Model
 • BOS
 • Met Bluelabel
BlueLabel biedt inzicht in de gebieden waar regenwateroverlast plaats zou kunnen vinden en geeft hierover gedetailleerde informatie tot op de vierkante meter. Dit vertaalt zich in
Bart Baas

Inspecties met de app Cogo Data Collection

Kenschets
 • Datainwinning en beheer
 • GIS
 • Met Cogo Data Collection
Inspecties met de app Cogo Data Collection – super eenvoudig geo-data verzamelen via OGC standaarden. Cogo is als Google maps maar dan voor organisaties die
Marcel Kotte & Raymond Ferron

De digitale Delta API in de praktijk

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin

Strategische assetmanagement planning

Kenschets
 • Asset
 • Beheer
 • Geoweb
Waterschap, gemeenten en ingelanden hebben ieder hun eigen opgaven in een bepaald gebied. Om nog beter knelpunten op te kunnen lossen en kansen te benutten is het handig als
Tjaart Vos & Erik Simmelimk

Water in Geo Kennis op Maat

Kenschets
 • BasisRegistratie Ondergrond (BRO)
 • Door informatiedeling naar kennis op maat producten per gebied
 • Water als urgent thema
De wet BRO en de LV BRO als grensoverschrijdende informatiebron. Maatschappelijke vraagstukken kwamen in 2018 samen, en
Patrick de Groot

Op naar het zelfsturend watersysteem met behulp van Machine Learning

Kenschets
 • Machine learning
 • Satelliet data
 • Efficiëntere inzet infrastructuur
 • Verbetering toezicht op technische staat infrastructuur
De uitdaging voor veel bedrijven en instanties is om meer doen met steeds schaarser wordende middelen. Dit geldt ook voor
Marijke Visser

Handelingsperspectief op basis van big data

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Handelen bij overstromingen
 • Data ter ondersteuning besluiten
 • Data ter voorbereiding besluiten
 • Modelinstrument
In deze sessie tonen we een krachtig model om het handelingsperspectief in geval van overstromingen te bieden. Op basis van grote
Hans Hainje

Heeft de provincie een beheertaak in de oevers van vaarwegen? GIS-model / Python

Kenschets
 • Oevers
 • Python
 • GIS
 • webviewer
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een proces in gang gezet waarmee antwoord gegeven moet worden op de vraag: heeft de provincie een beheertaak in de oevers van vaarwegen?
Corstiaan Mulckhuijse

De Waterwegmonitor

Kenschets
 • Schouw verbeteren
 • Satellietdata
 • Dronebeelden
De waterweg monitor maakt het mogelijk om met satellietbeelden en slimme algoritmes de schouw te assisteren door te bepalen welke sloten wel en niet vol gegroeid zijn en
Richard Smilda & Peter van der Schuyt

Bouwstenen van het waterbeheerplan en de rol van nieuwe omgevingswet

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Implementatie Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Waterkeringen
Hoe passen de bouwstenen van DSO en nieuwe omgevingswet binnen het WBP van Hunze en Aa's. Welke rol speelt Big Data en de mogelijkheden van
Mark Zandvoort

De juiste adaptieve keuze nu, voorkomt problemen later

Kenschets
 • Adaptieve strategie
 • Omgaan met veranderingen
 • Innovaties in waterdomein
 • Organisatie
In toenemende mate worden we geconfronteerd met onzekere verandering. Denk aan klimaatverandering, bodemdaling, IT-ontwikkelingen of vormen van energieproductie. Adaptieve strategieën kunnen helpen hiermee om
Edwin Stoffelsma

Schouwapplicatie

Kenschets
 • Nieuwe schouwapplicatie HHNK
Om te voorkomen dat er wateroverlast of droogte ontstaat worden sloten een aantal keer per jaar gecontroleerd door een waterschap, het zogenoemde schouwen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwarier (HHNK)

Aquo: de standaard vol betekenis

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
John van Boxel

Vislift

Kenschets
 • Kunstmatige intelligentie Vismigratie
 • Vermindering zoetwaterverspilling
 • Kostenbesparing
 • Inzicht door data in vissmigratie en waterkwaliteit
Smart Vislift is werelds eerste vispassage die met zijn kunstmatige intelligentie voor iedere vissoort de juiste vismigratie omstandigheden automatisch aanstuurt.
Frederik Gevers Deynote

Hydrotwin

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Waterveiligheid
 • Big Data
 • Model HydroTwin
 • Machine Learning
Hoe kun je big data inzetten voor waterveiligheid? Die vraag stond centraal tijdens de Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer van waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie
Meike Coonen

Slim watermanagement tijdens droogte: de kansen van grensoverschrijdende informatiestromen en samenwerking

Kenschets
 • Slim Watermanagament
 • calamiteiten
 • Droogte
 • Informatie ter onderbouwing van keuzes
De zomer van 2018 was droog. Naast veel maatregelen gericht op het vasthouden, aanvoeren en verdelen van water, kwamen waterbeheerders voor lastige afwegingen te
Roland van de Boel

Delen van Data, wat betekent dat?

Kenschets
 • Afspraken opver delen van data
 • Centrale Distributie Laag (CDL)
 • Beheer van data
Er is veel aandacht voor de manier waarop we data met elkaar (gaan) uitwisselen. Dat betekent het nodige voor afspraken
Peter Roumen

Kennismaking met LIS (Luchtsurveillance Informatie Systeem)

Kenschets
 • Inspectiessysteem vanuit de lucht voor diverse doeleinden
 • Al ssuccesvol in gebruik bij RWS
 • Ook voor waterschappen
In 2018 heeft Rijkswaterstaat een boordsysteem (LIS) laten ontwikkelen, dat gebruikt wordt tijdens de inspectievluchten van
Yvonne Kuijpers

Digitale waterschapsverordening: gewoon samen DOEN!

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Waterschapsverordening
 • Wetgeving digitaal inzichtelijk maken
Met de Transitie Omgevingswet Waterschappen (TROWA) maken we doelgerichte digitale regelgeving inzichtelijk voor elk waterschap. Elke waterschap leert zijn eigen Waterschapsverordening op te zetten en in
Nadine Slootjes

Hoe techniek grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maakt

Kenschets
 • Modelering
 • Samenwerking - Community
 • Internationale ervaring
 • Met Delft-FEWS platform
Het eerste Delft-FEWS platform voor het maken van hydrologische verwachtingen werd ontwikkeld voor het Verenigd Koninkrijk. Nu – 15 jaar later – kent het
Simon Jagers

Conditiemonitoring voor de watersector

Kenschets
 • Assets
 • Slimme monitoring
 • Kunstmatige intelligentie
 • Sensors
 • Met SAM4
Falende pompen en elektromotoren brengen voor de watersector risico's met zich mee op gebied van milieu, veiligheid en kosten. De inspectie van dergelijke productiemiddelen is kostbaar
Simon Troost

Salto: Klimaat en energie in 1 tool

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Klimaat
 • Energie
 • Met Salto
Zowel de klimaatadaptie en energietransitie leiden tot maatregelen in de openbare ruimte die integraal afgewogen moeten worden. Om die reden werken we grensoverschrijdend met een Salto-tool die de

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin
Bass Boterman

Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten: hoe informatiesystemen zorgen voor een effectief werkende waterketen

Kenschets:
 • Effectiever waterbeheer
 • Samenwerking overheden
 • Ervaringen delen
 • Hydronet
Waterschappen en gemeenten werken in het waterbeheer steeds vaker intensief samen. Deze samenwerking komt voort uit de visie dat waterbeheer effectiever kan worden uitgevoerd als kennis
Leanne Reichard & Nadine Slootjes

WaterCONNECT: meer impact door grensoverschrijdende samenwerking in de gouden driehoek

Kenschets
 • Beslissingsondersteuning waterbeheer en handelingsperspectieven.
 • Samenwerking overheden - kennis - bedrijven.
 • Digitale Delta en Blueconnect
 • BOS
 • Delft-FEWS / HydroNET
 • Ervaringen Columbia
HydroLogic en Deltares hebben een aantal maanden geleden het WaterCONNECT initiatief gelanceerd. Binnen dit initiatief
Kees Vink

Slim aanvoeren en verdelen van oppervlaktewater

Kenschets:
 • Slim watermanagement
 • Droogte
 • Klimaatadaptatie
 • Watervraag inschatten - beregeningsbehoefte bepalen
Dit is het winnende idee van de interne datachallenge “slim watermanagement” bij waterschap Brabantse Delta. De droogte in 2018 en klimaatadaptatie zijn de aanleiding
Martijn Tilma

Digitale informatievoorziening in tijden van droogte.

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Droogtebestrijding
 • Informatiehuishouding
Ter ondersteuning van onze operationele en tactische keuzes hebben we versneld informatieproducten ontwikkeld. Wij geven een beeld van wat er binnen ons waterschap op het vlak van informatievoorziening en -tooling is
Patrick de Groot

Op naar het zelfsturend watersysteem met behulp van Machine Learning

Kenschets
 • Machine learning
 • Satelliet data
 • Efficiëntere inzet infrastructuur
 • Verbetering toezicht op technische staat infrastructuur
De uitdaging voor veel bedrijven en instanties is om meer doen met steeds schaarser wordende middelen. Dit geldt ook voor
Meike Coonen

Slim watermanagement tijdens droogte: de kansen van grensoverschrijdende informatiestromen en samenwerking

Kenschets
 • Slim Watermanagament
 • calamiteiten
 • Droogte
 • Informatie ter onderbouwing van keuzes
De zomer van 2018 was droog. Naast veel maatregelen gericht op het vasthouden, aanvoeren en verdelen van water, kwamen waterbeheerders voor lastige afwegingen te
Werner Stuurman & Guido van der Kolk

Generiek inspecteren van waterschaps-assets

Kenschets
 • Inspectie van Assets
 • Standaardiseren
 • Apps koppelen aan onderhoudsbeheersysteem
Bij het uitvoeren van inspecties is het altijd een uitdaging om dit: • zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten; • dit op een eenduidige
Reinier Brongers

Realtime monitoring om assets te bewaken

Kenschets
 • Assetmanagement
 • Realtime monitoring gezondheids-status assets
Voor een waterschap monitoren wij in een 100 jaar oude stuw. Dit om te bezien hoe "gezondheid" is van deze stuw. Dit omdat men de stuw
Chris Stiggelbout & Richard Smilda

Kunnen we samen de veiligheid van onze infrastructuur waarborgen?

Kenschets
 • Asset
 • Belang van informatievoorziening bij assetmanagement
 • Delen van informatie
Overheden werken met man en macht aan het op orde houden van hun infrastructuur. Veiligheid staat voorop, is het adagium. Tot nu toe

Strategische assetmanagement planning

Kenschets
 • Asset
 • Beheer
 • Geoweb
Waterschap, gemeenten en ingelanden hebben ieder hun eigen opgaven in een bepaald gebied. Om nog beter knelpunten op te kunnen lossen en kansen te benutten is het handig als
Schelte Kooistra

Informatieproces op orde

Kenschets
 • Mutatiesignalering
 • Vast leggen van nieuwe informatie.
Het proces van mutatiesignalering naar inwinning en uiteindelijk tot vastlegging en beschikbaarstelling van nieuwe informatie is door combinatie van GeoBorg, Carlson en het interne proces
Sander Slijm

Waterschapswerk met data-science

Kenschets
 • Datascience
 • Waterafvoer
 • Slim omgaan met data
Bij waterschap Zuiderzeeland hebben we een data-science project gedraaid samen met het bedrijf Ynformed. Op twee onderwerpen (‘Discrepantie onderzoek waterketen’ en ‘waterafvoer Noordoostpolder’) hebben we naar
Tjaart Vos & Erik Simmelimk

Water in Geo Kennis op Maat

Kenschets
 • BasisRegistratie Ondergrond (BRO)
 • Door informatiedeling naar kennis op maat producten per gebied
 • Water als urgent thema
De wet BRO en de LV BRO als grensoverschrijdende informatiebron. Maatschappelijke vraagstukken kwamen in 2018 samen, en
John van Boxel

Vislift

Kenschets
 • Kunstmatige intelligentie Vismigratie
 • Vermindering zoetwaterverspilling
 • Kostenbesparing
 • Inzicht door data in vissmigratie en waterkwaliteit
Smart Vislift is werelds eerste vispassage die met zijn kunstmatige intelligentie voor iedere vissoort de juiste vismigratie omstandigheden automatisch aanstuurt.
Joost Icke

Mens, Machine & Waterbeheer in 2029

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Waterkeringen
 • Toepassen nieuwe technologieën
Hét verhaal van deze tijd is de stortvloed aan digitale en technologische ontwikkelingen, die elkaar ook nog eens versterken. De mensen die met water werken krijgen daar
Joost van der Hammen

Dijkeninformatie: De best beveiligde delta is de best geïnformeerde delta.

Kenschets
 • Waterkeringen
 • Datamanagement dijken
 • Gebruik data voor inzicht
We werken in Nederland aan de grootste versterkingsopgave ooit. Voor de uitvoering van deze opgave hebben we ook het beste inzicht in onze dijken nodig. Data
Rinse Wilmink

De Houtribdijk in shape met big data

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Real time Databeheer monitoring zandige oever
 • Verbertering beheer en onderhoud
Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk deels met brede zandige oevers. De zandige oevers breken de kracht van de golven voordat ze het
Marijke Visser

Handelingsperspectief op basis van big data

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Handelen bij overstromingen
 • Data ter ondersteuning besluiten
 • Data ter voorbereiding besluiten
 • Modelinstrument
In deze sessie tonen we een krachtig model om het handelingsperspectief in geval van overstromingen te bieden. Op basis van grote
Frederik Gevers Deynote

Hydrotwin

Kenschets
 • Calamiteiten
 • Waterveiligheid
 • Big Data
 • Model HydroTwin
 • Machine Learning
Hoe kun je big data inzetten voor waterveiligheid? Die vraag stond centraal tijdens de Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer van waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie
Erik Nobbe

AHN/Beeldmateriaal

Kenschets
 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
 • Beeldmateriaal
 • Afronding AHN3 en vervolg
In 2018 en 2019 zijn grote stappen gezet in de programma’s van Beeldmateriaal en het AHN. Binnen de inwinning van luchtfoto’s is de
Joost Heijkers & Hidde Leijnse

IRC International radar Composiet

Kenschets
 • Data - neerslag
 • Klimaat
In dit project wordt een wetenschappelijk verantwoord Internationaal Radarcomposiet (IRC) ontwikkeld voor het Nederlandse waterbeheer. Dit gebeurt op basis van operationeel beschikbare neerslagdata (grondstationdata en radardata) van
Hans Hainje

Heeft de provincie een beheertaak in de oevers van vaarwegen? GIS-model / Python

Kenschets
 • Oevers
 • Python
 • GIS
 • webviewer
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een proces in gang gezet waarmee antwoord gegeven moet worden op de vraag: heeft de provincie een beheertaak in de oevers van vaarwegen?
Roland van de Boel

Delen van Data, wat betekent dat?

Kenschets
 • Afspraken opver delen van data
 • Centrale Distributie Laag (CDL)
 • Beheer van data
Er is veel aandacht voor de manier waarop we data met elkaar (gaan) uitwisselen. Dat betekent het nodige voor afspraken
Petra Thijs

Hoe koppel ik burgers aan om af te koppelen?

Kenschets
 • Klimaatverandering
 • Ruimtelijke Inrichting
 • Participatie
Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar
Richard Smilda & Peter van der Schuyt

Bouwstenen van het waterbeheerplan en de rol van nieuwe omgevingswet

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Implementatie Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Waterkeringen
Hoe passen de bouwstenen van DSO en nieuwe omgevingswet binnen het WBP van Hunze en Aa's. Welke rol speelt Big Data en de mogelijkheden van
Yvonne Kuijpers

Digitale waterschapsverordening: gewoon samen DOEN!

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Waterschapsverordening
 • Wetgeving digitaal inzichtelijk maken
Met de Transitie Omgevingswet Waterschappen (TROWA) maken we doelgerichte digitale regelgeving inzichtelijk voor elk waterschap. Elke waterschap leert zijn eigen Waterschapsverordening op te zetten en in
Hans van Leeuwen

SATDATA

Kenschets
 • Satelliet data
Via sat club van de stowa vooral gekeken wordt naar landgebruik en watersysteem, en via kkp-monitoring naar bruikbaarheid voor dijken (zetting en vervorming) en duinen (verstuiving)
Jos Maccabiani

Kleinere HWBP opgave door slim gebruik van satellietmetingen

Kenschets
 • Waterveiligheid
 • Satellietmetingen
 • Zettingsmetingen waterkeringen
 • Analyse opgave dijkversterking
Waterschappen HDSR en WSRL hebben in 2018 'big data' verzameld over de achtergrondzettingen van zo'n 100km dijk aan weerszijde van de Lek. Op basis van een
Lotte ten Harmsen van der Beek

Kroostmonitoring met satellietdata

Kenschets
 • Kroosdetectie
 • Remote Sensing
 • Satellietdata
Om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen is het voor waterschappen van groot belang om de aanwezigheid van kroos vroegtijdig te signaleren en continu te
Corstiaan Mulckhuijse

De Waterwegmonitor

Kenschets
 • Schouw verbeteren
 • Satellietdata
 • Dronebeelden
De waterweg monitor maakt het mogelijk om met satellietbeelden en slimme algoritmes de schouw te assisteren door te bepalen welke sloten wel en niet vol gegroeid zijn en
Peter Roumen

Kennismaking met LIS (Luchtsurveillance Informatie Systeem)

Kenschets
 • Inspectiessysteem vanuit de lucht voor diverse doeleinden
 • Al ssuccesvol in gebruik bij RWS
 • Ook voor waterschappen
In 2018 heeft Rijkswaterstaat een boordsysteem (LIS) laten ontwikkelen, dat gebruikt wordt tijdens de inspectievluchten van

Gezocht: slimme oplossingen in de digitale Informatievoorziening om de (afval)waterketen echt te sluiten

Kenschets
 • Afvalwaterketen
 • Stand van zaken digitalisering en informatiestromen
 • Toekomstbeelden
Korte presentatie van wat er nu allemaal (los en vast) speelt mbt informatievoorziening en digitalisering in de afvalwaterketen (huidige ervaringen, initiatieven/innovaties, doelen, kansen, problemen
Elke Klaassen & Gijs van der Meer

Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Betere sturing energieverbruik
 • Toepassing Internet of Things
In het kader van de energietransitie vindt steeds meer verduurzaming plaats binnen de watersector. Zo zien we ook vaker dat zonneparken gerealiseerd worden op
Rob van de Sande

Slimmer sturen op de zuivering

Kenschets
 • Waterzuivering
 • Digitale operator
 • Zelflerend
De uitdagingen voor duurzaamheid en waterkwaliteit worden voor RWZI’s steeds groter. Keuzes hierin maken in de aansturing van de rwzi laat waterschap Aa en Maas over aan een
Tom Peelen

Outsouring IT-infrastructuur randvoorwaarde voor de digitale transformatie!

Kenschets
 • Achtergronden voor de keuze om IT-infrastructuur en het beheer er van buiten de deur te zetten.
 • Business-case
 • Sourcing-strategie
De IT-afdeling van Waterschap Rivierenland wil zich voorbereiden op de ontwikkelingen in de waterschapswereld
Robert Doetsch

Nieuwe Besturing Watersysteem

Kenschets
 • Wat brengt de toekomst?
 • Hoe hierop nu anticiperen?
 • Processen - Informatie - Organisatie - Techniek
 • Organisatie
Informatie is de toekomst, maar hoe komen we aan die informatie? Vaak wordt dan gedacht aan mooie
Mark Zandvoort

De juiste adaptieve keuze nu, voorkomt problemen later

Kenschets
 • Adaptieve strategie
 • Omgaan met veranderingen
 • Innovaties in waterdomein
 • Organisatie
In toenemende mate worden we geconfronteerd met onzekere verandering. Denk aan klimaatverandering, bodemdaling, IT-ontwikkelingen of vormen van energieproductie. Adaptieve strategieën kunnen helpen hiermee om
Nadine Slootjes

Hoe techniek grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maakt

Kenschets
 • Modelering
 • Samenwerking - Community
 • Internationale ervaring
 • Met Delft-FEWS platform
Het eerste Delft-FEWS platform voor het maken van hydrologische verwachtingen werd ontwikkeld voor het Verenigd Koninkrijk. Nu – 15 jaar later – kent het
Kees Baake

Speel in op trends met WebGIS

Kenschets
 • Databeheer
 • Data Science
 • Machine Learning
 • Met WebGIS
Bij Sweco zien we dat er in de wereld van het watermanagement nog vaak naar de data van gisteren wordt gekeken. Er wordt veel met datasets

Cybersecurity in de watersector

Kenschets
 • Cybersecurity
 • Management System
Voor een gedegen aanpak van cybersecurity in de watersector, is het van belang om cybersecurity op gestructureerde wijze te managen. Gedurende de presentatie wordt ingegaan op de implementatie
Frederik Gevers Deynote

Blue Label

Kenschets
 • Waterbeheer
 • Calamiteit - Wateroverlast
 • Model
 • BOS
 • Met Bluelabel
BlueLabel biedt inzicht in de gebieden waar regenwateroverlast plaats zou kunnen vinden en geeft hierover gedetailleerde informatie tot op de vierkante meter. Dit vertaalt zich in
Edwin Stoffelsma

Schouwapplicatie

Kenschets
 • Nieuwe schouwapplicatie HHNK
Om te voorkomen dat er wateroverlast of droogte ontstaat worden sloten een aantal keer per jaar gecontroleerd door een waterschap, het zogenoemde schouwen. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwarier (HHNK)
Simon Jagers

Conditiemonitoring voor de watersector

Kenschets
 • Assets
 • Slimme monitoring
 • Kunstmatige intelligentie
 • Sensors
 • Met SAM4
Falende pompen en elektromotoren brengen voor de watersector risico's met zich mee op gebied van milieu, veiligheid en kosten. De inspectie van dergelijke productiemiddelen is kostbaar
Jurg Bremmer

De geïntegreerde architectuur van Informatie- en Operationele Techniek

Kenschets
 • Data management
 • Passende Informatie architectuur
 • Presentatie van een aanpak
In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is
Steef Peters

Ontwikkeling van een nieuw instrument voor hoogfrequente waterkwaliteitsmonitoring

Kenschets
 • Waterkwaliteitsmeting
 • meting waterkwaliteit parameters
 • WISPstation
Waterschappen, Rijkswaterstaat, gebruikers van zwemwateren, ecologen en bijvoorbeeld omwonenden van de vele meren en plassen in ons land delen een interesse in hoogfrequente waterkwaliteitsmetingen die direct beschikbaar
Bart Baas

Inspecties met de app Cogo Data Collection

Kenschets
 • Datainwinning en beheer
 • GIS
 • Met Cogo Data Collection
Inspecties met de app Cogo Data Collection – super eenvoudig geo-data verzamelen via OGC standaarden. Cogo is als Google maps maar dan voor organisaties die
Simon Troost

Salto: Klimaat en energie in 1 tool

Kenschets
 • Omgevingswet
 • Klimaat
 • Energie
 • Met Salto
Zowel de klimaatadaptie en energietransitie leiden tot maatregelen in de openbare ruimte die integraal afgewogen moeten worden. Om die reden werken we grensoverschrijdend met een Salto-tool die de
Rolf van den Hoek

Watercloud / Modellen ecosysteem

Kenschets
 • Watercloud
 • Modellen ecosysteem
 • Verbeteren datahuishouding
 • Samenwerking
Rijkswaterstaat verkent samen met STOWA de mogelijkheden om een Watercloud / Modellen ecosysteem te ontwikkelen waarin alle partijen naadloos kunnen samenwerken en bouwen aan een omgeving waarin
Marcel Kotte & Raymond Ferron

De digitale Delta API in de praktijk

Bouw mee aan de toekomst

Ontwikkelen gaat al lang snel en steeds kunnen we zaken beter, nauwkeuriger en sneller. Maar nu staan we aan de vooravond van een heuse verschuiving. De digitale transformatie waarin

Waterveiligheid in Beeld!

Aquo: de standaard vol betekenis

Partners en sponsors /